ακολουθηστε μας

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Γνωστοποιήθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

Λίγες μέρες μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής στο δήμο Αχαρνών, γνωστοποιήθηκαν και ποιοι θα είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄).

3. Την υπ΄ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με τον Ν. 3852/2010» , όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.

5. Την αριθμ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-06-2013).   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αχαρνών, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

1. Τον κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσουν στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών .

• Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους για την επίλυση των προβλημάτων τους .

2. Τον κ. ΧΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων• Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους για την επίλυση των προβλημάτων τους .

Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗ

1. Τον κ. ΧΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ  • ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ • ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Τον κ. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ • ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Τον κ. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

• ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4. Τον κ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

• ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. Τον κ. ΣΥΡΙΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Στελέχωση του στόλου των οχημάτων (ΟΔΗΓΟΙ)

6. Την κ. ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

7. Τον κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και του μεταβιβάζει την ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού , Αθλητισμού & Νέας Γενιάς .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΠ)

8. Τον κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

• ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ ΑΧΑΡΝΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου , που αναπληρώνει τον Δήμαρχο

Δ. Η τέλεση των πολιτικών γάμων θα γίνεται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα γίνεται από τους Αντιδημάρχους κ. Δασκαλάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ και Τοπαλίδη Ευστάθιο του Γεωργίου .

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ   

Advertisement
gadget

ΝΕΟΤΕΡΑ